نان یوسف
برند : یوسف
قیمت : 1400
گام اول دراختراع و طراحی و ساخت این سیستم روند صحیح آردسازی گندم به روش سنگ آسیاب سنتی احیا گردیده و تمام اجزاء گندم سالم و پایدار در آرد سبوس دار، وجود خواهد داشت و بجای گردش آب از روش الکترومکانیکی در عملکرد چرخش سنگ استفاده گردیده است. در گام دوم پس از خمیرسازی توسط همزن، اتاق تخمیر ویژه ای طراحی و ساخته شده است که عناصر داخل خمیر بتوانند بخوبی رشد طبیعی خویش را طی نمایند ودر محاسبه تفضیلی آن تمام انتظارات فنی در آن دیده شده است. (خواب خمیر بین۳ تا ۴ ساعت) در گام سوم دستگاه هایی طراحی و ساخته
  • نان یوسف