شیرین کننده ایزو مالت استویا
برند : پرو شهر
قیمت : 13200
ایزومالت، استویا (ربودیوزید)، کمی شکر و باکتری های مفید و فعال پروبیوتیک
  • شیرین کننده ایزو مالت استویا